Motywacja i cel

Infor­ma­tyka ma tyle samo wspól­nego z kom­pu­te­rami,
co astro­no­mia ma z tele­sko­pami.
E. Dijk­stra

Cel tej strony inter­ne­to­wej jest ambitny: poka­zać, że warto uczyć dzieci i mło­dzież o infor­ma­tyce (jej poję­ciach, kon­cep­cjach, meto­dach i histo­rii…) bez kom­pu­tera. Naj­le­piej poza pra­cow­nią kom­pu­te­rową.
Ci, któ­rzy będą two­rzyć narzę­dzia infor­ma­tyczne przy­szło­ści, są dzi­siaj uczniami szkół pod­sta­wo­wych. Wśród nich są i tacy, któ­rzy nie lubią spę­dzać czasu przed ekra­nem kom­pu­tera, ale mogą zain­te­re­so­wać się infor­ma­tyką, jeśli dostaną szansę pozna­nia jej istoty.

Naj­waż­niej­sze mate­riały zamiesz­czone na stro­nie to zasoby pro­jektu Com­pu­ter Science Unplug­ged, zapo­cząt­ko­wa­nego w Nowej Zelan­dii. Zauro­czeni (tak to dobre słowo!) tym pro­jek­tem dwaj absol­wenci infor­ma­tyki UAM prze­tłu­ma­czyli mate­riały dydak­tyczne pro­jektu na język pol­ski.

Do korzy­sta­nia ze strony zapra­szamy w szcze­gól­no­ści:
– nauczy­cieli poszu­ku­ją­cych pomy­słów dydak­tycz­nych,
– dydak­ty­ków pro­wa­dzą­cych dosko­na­le­nie zawo­dowe nauczy­cieli,
– rodzi­ców zatro­ska­nych o roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań przez ich dzieci.