Cel

Infor­ma­tyka ma tyle samo wspól­nego z kom­pu­te­rami,
co astro­no­mia ma z tele­sko­pami.
E. Dijk­stra
Cel tej strony inter­ne­to­wej jest ambitny: poka­zać, że warto uczyć dzieci i mło­dzież o infor­ma­tyce (jej poję­ciach, kon­cep­cjach, meto­dach i histo­rii…) bez kom­pu­tera. Naj­le­piej poza pra­cow­nią kom­pu­te­rową.
Naj­waż­niej­sze mate­riały zamiesz­czone na stro­nie to zasoby pro­jektu Com­pu­ter Science Unplug­ged, zapo­cząt­ko­wa­nego w Nowej Zelan­dii ponad 20 lat temu. Zauro­czeni (tak to dobre słowo!) pro­jek­tem absol­wenci infor­ma­tyki UAM posta­no­wili prze­tłu­ma­czyć mate­riały dydak­tyczne pro­jektu i udo­stęp­nić je w języku pol­skim.
Twórcy strony mają nadzieję, że będzie ona miej­scem spo­tkań peda­go­gów (i przy­szłych nauczy­cieli) poszu­ku­ją­cych pomy­słów dydak­tycz­nych, rodzi­ców zatro­ska­nych o roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań przez ich dzieci, jak i w końcu infor­ma­ty­ków, któ­rzy będą chcieli wspie­rać cele wyżej wymie­nione.