Regulamin (2017/2018)

Bardzo prosimy o zapoznanie się regulaminem konkursu.

I. Wstęp
1. Konkurs organizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, przy współpracy z WMI UAM.
2. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Kuratora Oświaty, jako inicjatywa wpisująca się w podstawowe kierunki polityki oświatowej, tj. podniesienie jakości edukacji matematycznej i informatycznej.
Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
3. Informacje związane z konkursem będą zamieszczane na stronie internetowej http://koala.vlo.poznan.pl.
4. Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach:
– dla uczniów klas 7 szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych różnych szkół obszaru Wielkopolski,
– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obszaru Wielkopolski.
5. Konkurs ma charakter drużynowy . Drużynę tworzy trzech lub czterech uczniów.

II. Cele
1. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży matematyką dyskretną (w tym kombinatoryką) i informatyką (przede wszystkim myśleniem algorytmicznym).
2. Zadania konkursowe mają pobudzać kreatywne myślenie i zachęcać do poszukiwania oryginalnych i efektywnych rozwiązań.
3. Dodatkowymi celami konkursu są: doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz doskonalenie sztuki prezentacji rozwiązań.
4. Konkurs nie ma charakteru programistycznego (oznacza to, że treści zadań oraz ich rozwiązania na żadnym etapie nie są zapisywane w kodzie języka programowania).

III. Forma
1. Konkurs składa się z trzech etapów.
1.1. Etap pierwszy (eliminacje) ma formę ligi zadaniowej, trwającej trzy tygodnie (trzy serie).
1.2. Etap drugi ma formę jednodniowych zawodów rozwiązywania zadań w ograniczonym czasie.
1.3. Etap trzeci (finał) ma charakter meczu między trzema drużynami. Regulamin meczu będzie dostępny na stronie konkursu.
2. Przykładowe zadania z poprzednich edycji konkursu są udostępnione na stronie internetowej konkursu.
3. Drużyna zgłasza chęć udziału w konkursie poprzez stronę internetową konkursu. Zgłoszenie wymaga podania imion i nazwisk członków drużyny, adresu e-mail kapitana drużyny oraz nazwy drużyny, która nie powinna być zmieniana w trakcie konkursu.
Nauczyciel lub jedno z rodziców uczestnika konkursu (zwani dalej opiekunem drużyny) dokonuje potwierdzenia zgłoszenia drużyny poprzez stronę internetową konkursu.
4. W pierwszym etapie konkursu może uczestniczyć dowolna liczba drużyn z tej samej szkoły.
5. Zadania pierwszego etapu konkursu będą udostępnione na stronie internetowej konkursu. W tym samym miejscu będzie podany ostateczny termin przesłania odpowiedzi do zadań danej serii.
6.1. W pierwszym etapie drużyna może rozwiązywać zadania wspólnie (w jednym miejscu i czasie) lub każdy z członków drużyny może rozwiązywać zadania samodzielnie.
Drużyna jest zobowiązana do zredagowania szczegółowego rozwiązania zadania i przekazania kartki z rozwiązaniem (lub wydruku, jeśli rozwiązanie zapisano w formie elektronicznej) opiekunowi drużyny.
6.2. Jeśli w znalezieniu odpowiedzi do zadania istotną pomocą dla drużyny była książka, zbiór zadań lub inny materiał edukacyjny, należy o tym napisać pod rozwiązaniem zadania (tj. dołączyć bibliografię).
Opiekun drużyny lub inne osoby trzecie nie mogą udzielać wskazówek ani pomagać w rozwiązywaniu zadań.
6.3. W czasie trwania pierwszego etapu konkursu kapitan drużyny przesyła odpowiedzi do zadań (liczba, ciąg znaków itp.), korzystając z formularza udostępnionego na stronie domowej konkursu.
Sprawą honoru jest samodzielność w rozwiązywaniu zadań i przesyłanie odpowiedzi tylko do tych zadań, do których zespół przygotował na piśmie zapis rozumowania prowadzącego do odpowiedzi podanej w formularzu.
Każda drużyna ma prawo przesłać odpowiedzi tylko raz w czasie każdej kolejki.
7. Opiekun drużyny ma obowiązek gromadzić przygotowane przez drużynę rozwiązania zadań pierwszego etapu jako dokumentację rozwiązania każdego zadania, do którego została przesłana odpowiedź. Organizator konkursu ma prawo wglądu w rozwiązania.
8. Jedno z zadań konkursowych każdej serii zadań będzie sformułowane w języku angielskim.
9. Liczba zdobytych punktów pierwszego etapu konkursu to liczba poprawnych odpowiedzi do zadań.
10. Odwołania od wyników pierwszego etapu konkursu będą przyjmowane w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.
11.1. Do udziału w drugim etapie obu wersji konkursu zaproszone zostaną drużyny, które w eliminacjach przekroczą próg punktowy określony przez organizatorów po zakończeniu pierwszego etapu.
Liczba zaproszonych drużyn każdej z kategorii konkursu nie będzie większa niż 15.
W drugim etapie konkursu mogą wziąć udział nie więcej niż trzy drużyny z tej samej szkoły (wyjątek będzie stanowić sytuacja, w której kilka drużyn z tej samej szkoły ma tę samą liczbę punktów).
11.2. Zawody drugiego etapu odbywają się na terenie WMI UAM lub V LO. W czasie zawodów drugiego etapu konkursu wszystkie drużyny rozwiązują ten sam zestaw zadań.
11.3. Jedno z zadań drugiego etapu będzie sformułowane w języku angielskim.
11.4. Drużyna jest zobowiązana do zredagowania na piśmie rozwiązania każdego zadania, które ma być oceniane.
11.5. Rozwiązania zadań oceniane są liczbami całkowitymi w skali od 0 do 10.
12.1. Do udziału w trzecim etapie (finale) obu wersji konkursu zostaną zaproszone trzy drużyny z trzech różnych szkół, które zdobyły największą liczbę punktów w czasie zawodów drugiego etapu.
W finale konkursu może rywalizować tylko jedna drużyna z tej samej szkoły.
12.2. W szczególnym przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie najlepszej drużyny na podstawie liczby punktów, o kolejności decyduje większa liczba rozwiązań ocenianych na 10 pkt. Jeśli i to kryterium okaże się niewystarczające, to należy rozpatrywać kolejno: liczbę zadań ocenionych na 9 pkt., 8 pkt. itd.
13. Uczestnicy drugiego i trzeciego etapu konkursu mogą posługiwać się: kalkulatorem i słownikiem języka angielskiego oraz kopiami własnych rozwiązań zadań pierwszego etapu.
14. Uczestnicy drugiego i trzeciego etapu konkursu nie mogą korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych.
15. Skład drużyny na kolejnym etapie konkursu może różnić się od składu na poprzednim etapie. Osoba dołączająca do zespołu (zastępująca inną osobę) nie może pochodzić z innej drużyny, która nie awansowała do kolejnego etapu. O zmianie składu drużyny opiekun drużyny powinien poinformować organizatorów na piśmie lub poprzez wiadomość e-mail.

IV. Nagrody
1. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar (dla szkoły) oraz nagrody rzeczowe.
2. Drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Autor najlepszej prezentacji rozwiązania zadania w czasie finału konkursu otrzyma nagrodę indywidualną.
4. Zwycięzcy obu wersji konkursu tworzą reprezentację Wielkopolski na zawodach międzyregionalnych.

V. Informacje kontaktowe
W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań: tel. (61) 83 33 831 fax. (61) 83 33 847
vlo@vlo.poznan.pl