Okruchy informatyczne

Od co naj­mniej 10 lat okre­śle­nie Unplug­ged jest w dydak­tyce infor­ma­tyki syno­ni­mem zajęć, które służą popu­la­ry­za­cji pojęć i kon­cep­cji infor­ma­tycz­nych wśród dzieci i mło­dzieży. Ostat­nio stało się tak np. w szko­łach Anglii. Tam wielu naukow­ców, zarówno infor­ma­ty­ków, jak i spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie edu­ka­cji, pod­jęło wspól­nie dzia­ła­nia na rzecz szkoły.

Poni­żej znaj­duje się łami­główka, przy­go­to­wa­nia na wzór innej zna­le­zio­nej w cza­so­pi­śmie dla angiel­skich nauczy­cieli infor­ma­tyki (cs4hs​.com).

J O Z I P A W E Ł H E N
U Z E A N I A D G A M A
R S A I S O Z A D N A W
E A N E O T A N A I D J
K M D D A R I A L A A U
D O R O T A D E U S Z L
E T Z S Z Y M O N A G I
T W E R O N I K A S I A
R O J A N E L E O N A S
B A S I A S A N I N K A
O K R Y S I A A S A B R
S T A Ś E Z R G I N T A

Można zauwa­żyć, że w tablicy zapi­sano wiele imion. Zarówno poziomo, jak i pio­nowo. Nie­które zapi­sane są wspak. Docie­kliwi odnajdą tam imiona całej klasy!

Co ta łami­główka ma wspól­nego z infor­ma­tyką? Otóż bar­dzo wiele o infor­ma­tyce można się nauczyć, jeśli nauczy­ciel umie­jęt­nie będzie sta­wiać pyta­nia i for­mu­ło­wać kolejne zada­nia dla uczest­ni­ków zajęć. Pierw­szym będzie odna­le­zie­nie kon­kret­nego imie­nia, np. Nina. Ostat­nim – sfor­mu­ło­wa­nie algo­rytmu wyszu­ki­wa­nia jakie­go­kol­wiek imie­nia. Pro­jekt zmian w pol­skiej pod­sta­wie pro­gra­mo­wej dodaje do listy wyma­gań matu­ral­nych efek­tywny algo­rytm dopa­so­wa­nia wzorca w tek­ście. Warto w szkole pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjum zwró­cić uwagę uczniom na to, że kom­pu­ter nie widzi”, ani nie rzuca okiem”, ale posłu­guje się spryt­nym algo­ryt­mem, który działa w mgnie­niu oka! Wielu uczniów korzy­sta­ją­cych na co dzień ze skrótu Ctrl-F z pew­no­ścią to potwier­dzi.

Przy oka­zji: Efek­tywny algo­rytm dopa­so­wa­nia wzorca w tek­ście bazuje na poję­ciu auto­matu skoń­czo­nego. Czy można je wyja­śnić dzie­ciom? Twórcy pro­jektu CS Unplug­ged przy­go­to­wali sce­na­riusz zajęć pt. Wyspa skar­bów. Powstał też film: