CS Unplugged (wprowadzenie)

Ory­gi­nalną metodą pracy z dziećmi sto­so­waną przez auto­rów pro­jektu Com­pu­ter Science Unplug­ged (dosł. Infor­ma­tyka bez prądu) są zaję­cia pro­wa­dzone w kon­wen­cji pokazu (ang. show) na podo­bień­stwo pokazu doświad­czeń che­micz­nych czy fizycz­nych, prze­pro­wa­dza­nych pod­czas imprez popu­lar­no­nau­ko­wych.

Zaję­cia doty­czące róż­nych nie­ba­nal­nych pojęć i kon­cep­cji z infor­ma­tyki, są pro­wa­dzone w taki spo­sób, aby roz­bu­dzić cie­ka­wość i zaan­ga­żo­wać uczest­ni­ków w:
– dia­log z pro­wa­dzą­cymi,
– raczej wspólne (lub w gru­pach) niż indy­wi­du­alne roz­wią­zy­wa­nie ćwi­czeń i łami­głó­wek,
– zabawy wyma­ga­jące zaan­ga­żo­wa­nia fizycz­nego (tzw. aktyw­no­ści kine­ste­tyczne),
– sta­wia­nie docie­kli­wych pytań.

Zacy­tujmy auto­rów pro­jektu CS Unplug­ged: Naj­lep­sze efekty edu­ka­cyjne osiąga się poprzez współ­pracę w gru­pie i zaan­ga­żo­wa­nie kine­ste­tyczne dzieci. Trzeba tylko pozwo­lić im być sobą i nie wpro­wa­dzać na siłę w świat doro­słych. Powinny mieć moż­li­wość uczyć się przez doświad­cze­nie. Nie­po­ro­zu­mie­niem byłoby więc chcieć uczyć dzieci o poję­ciach infor­ma­tycz­nych w taki sam spo­sób, jak stu­den­tów przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­minu.”

Zachę­camy do obej­rze­nia filmu z zajęć z 12-lat­kami z pew­nej szkoły w Nowej Zelan­dii:

Dobra zabawa sta­nowi bar­dzo ważny ele­ment życia dzieci i mło­dzieży. Wydaje się, że twórcy pro­jektu CS Unplug­ged potra­fili zro­bić z tego faktu wła­ściwy uży­tek. Metody Unplug­ged nie można trak­to­wać jak taniej roz­rywki. Jest to raczej uczona zabawa.

Oczy­wi­ście z mate­ria­łami pro­jektu CS Unplug­ged można pra­co­wać w spo­sób mniej wido­wi­skowy”, w ramach tra­dy­cyj­nych zajęć szkol­nych z mate­ma­tyki, fizyki, czy infor­ma­tyki.

Auto­rzy pro­jektu nowej Pod­stawy pro­gra­mo­wej dostrze­gają war­tość zajęć z infor­ma­tyki bez kom­pu­tera. W tek­ście możemy prze­czy­tać: Poję­cia i metody infor­ma­tyczne [ucznio­wie] mogą rów­nież pozna­wać bez pomocy kom­pu­tera”.