Zaproszenie (prof. Tim Bell w Poznaniu)

Zapra­szamy na spo­tka­nie z prof. Timem Bel­lem, współ­twórcą pro­jektu CS Unplug­ged.

ter­min: sobota 8 X 2016 (godz. 10:00)
miej­sce: Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki UAM w Pozna­niu

Prof. Tim Bell przed­stawi w Pozna­niu doświad­cze­nia róż­nych kra­jów (zwłasz­cza Nowej Zelan­dii), w któ­rych dzia­ła­nia pilo­ta­żowe zwią­zane z wpro­wa­dza­niem infor­ma­tyki i pro­gra­mo­wa­nia do szkół pod­sta­wo­wych roz­po­częły się wcze­śniej niż w Pol­sce.
Pierw­sza część zajęć o będzie miała cha­rak­ter wykładu pt. Jak wpro­wa­dzać infor­ma­tykę do szkół pod­sta­wo­wych? Doświad­cze­nia Nowej Zelan­dii i nie tylko”.
Po prze­rwie roz­poczną się zaję­cia pt. Jak lek­cje pro­gra­mo­wa­nia wzbo­ga­cić o ele­menty infor­ma­tyki (bez kom­pu­tera)?” w for­mie pokazu (ang. show), z aktyw­nym udzia­łem uczest­ni­ków.

Udział w zaję­ciach jest bez­płatny.

Wię­cej infor­ma­cji wkrótce na stro­nie: https://​wmi​.amu​.edu​.pl/