CS Unplugged (scenariusze)

Ser­cem zaso­bów pro­jektu Com­pu­ter Science Unplug­ged są dwa zbiory sce­na­riu­szy zajęć z dziećmi.

Tutaj (cześć I, cześć II) znaj­dują się pol­skie tłu­ma­cze­nia sce­na­riu­szy.
Pro­simy o prze­sy­ła­nie uwag i komen­ta­rzy, które pomogą w popra­wie­niu tek­stu tłu­ma­cze­nia.

Auto­rzy tłu­ma­cze­nia dzię­kują pani Mał­go­rza­cie Bed­nar­skiej-Bzdę­dze (z Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu) za uwagi do sce­na­riu­szy. Wer­sje dostępne w tej chwili na stro­nie są już wer­sjami po korek­cie (wrze­sień 2017).